Privacy Statement

Elles Jacobs hair and beauty Hengelo, gevestigd aan de Wemenstraat 34 te Hengelo, is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

Contactgegevens
http://www.ellesjacobs-hairandbeauty.nl/
Elles Jacobs hair and beauty + Elles Jacobs Haarwerken
Wemenstraat 34 7551 EZ Hengelo
Telefoonnummer 074-2432392
Elles Jacobs is de Functionaris Gegevensbescherming van Elles Jacobs hair and beauty Hengelo. Zij is te bereiken via het mailadres info@ellesjacobs-hairandbeauty.nl

Persoonsgegevens die wij verwerken
Elles Jacobs hair and beauty verwerkt uw persoonsgegevens doordat u gebruik maakt van onze diensten en/of omdat u deze zelf aan ons verstrekt. Hieronder vindt u een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:

– Voor- en achternaam
– Adresgegevens
– Telefoonnummer
– Geboortedatum
– Emailadres
– Kleurkaart
– Betreft de Haarwerken hebben wij gegevens van de verzekeraars van de klanten

Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die wij verwerken
Onze website en/of dienst heeft niet de intentie gegevens te verzamelen over websitebezoekers die jonger zijn dan 16 jaar. Tenzij ze toestemming hebben van ouders of voogd. We kunnen echter niet controleren of een bezoeker ouder dan 16 is. Wij raden ouders dan ook aan betrokken te zijn bij de online activiteiten van hun kinderen, om zo te voorkomen dat er gegevens over kinderen verzameld worden zonder ouderlijke toestemming. Als u er van overtuigd bent dat wij zonder die toestemming persoonlijke gegevens hebben verzameld over een minderjarige, neem dan contact met ons op via mail adpetershengelo@gmail.com, dan verwijderen wij deze informatie.

Met welk doel en op basis van welke grondslag wij persoonsgegevens verwerken
Elles Jacobs hair and beauty verwerkt uw persoonsgegevens voor de volgende doelen:

– Afhandeling van betalingen (betreft de Haarwerken)
– U te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren
– U te informeren over wijzigingen van onze diensten en producten
– Het afleveren van goederen en/of diensten (betreft de Haarwerken)

Geautomatiseerde besluitvorming
Elles Jacobs hair and beauty Hengelo neemt niet op basis van geautomatiseerde verwerkingen besluiten over zaken die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen. Het gaat hier om besluiten die worden genomen door computerprogramma’s of -systemen, zonder dat daar een mens (bijvoorbeeld een medewerker van Elles Jacobs hair and beauty Hengelo) tussen zit.

Elles Jacobs hair and beauty gebruikt de volgende computerprogramma’s of -systemen:
Er wordt gebruik gemaakt van Microsoft Office, hierin wordt gewerkt met een digitale kaartenbak, welke beveiligd is met inloggegevens. Dit programma wordt gebruikt voor alle gegevens van onze klanten met betrekking tot onze salon.

Hoe lang we persoonsgegevens bewaren
Elles Jacobs hair and beauty Hengelo bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor uw gegevens worden verzameld. Elles Jacobs hair and beauty Hengelo bewaart alle persoonsgegevens voor een termijn van zeven jaar.

Delen van persoonsgegevens met derden
Elles Jacobs hair and beauty Hengelo deelt uw persoonsgegevens met verschillende derden als dit noodzakelijk is voor het uitvoeren van de overeenkomst en om te voldoen aan een eventuele wettelijke verplichting. Met bedrijven die uw gegevens verwerken in onze opdracht, sluiten wij een bewerkersovereenkomst om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van uw gegevens. Elles Jacobs hair and beauty Hengelo blijft verantwoordelijk voor deze verwerkingen.

Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken
Elles Jacobs hair and beauty Hengelo gebruikt geen cookies of vergelijkbare technieken.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen
U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heeft u het recht om uw eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door Ad Peters Haircompany Hengelo en heeft u het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat u bij ons een verzoek kunt indienen om de persoonsgegevens die wij van u beschikken in een computerbestand naar u of een ander, door u genoemde organisatie, te sturen. U kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van uw persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van uw toestemming of bezwaar op de verwerking van uw persoonsgegevens sturen naar mail info@ellesjacobs-hairandbeauty.nl. Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door u is gedaan, vragen wij u een kopie van uw identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie uw pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van uw privacy. We reageren zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op uw verzoek. Ad Peters Haircompany Hengelo wil u er tevens op wijzen dat u de mogelijkheid heeft om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons.

Hoe wij persoonsgegevens beveiligen
Ad Peters Haircompany Hengelo neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op via mail info@ellesjacobs-hairandbeauty.nl